Årsmøte for driftsåret 2019

Årsmøtet for Tønsberg friidrettsklubb ble gjennomført i klubbens lokaler på Greveskogen idrettspark 25. februar. Det var en fyldig saksliste.

Styreleder Hans-Petter Villo ønsket alle fremmøtte velkommen. Første sak var valg av tellekors. Og, dette ble Marcus Karlsen og Kirsti Skyvang. Etter opptelling var det 21 stemmeberettige. Og, disse godkjente innkallingen til årsmøtet og dennes saksliste.

Hans-Petter ble valgt som dirigent (møteleder), Grete Rivenes ble valgt til å referere årsmøtet (skrive årsmøte-protokollen), og Gerd og Svein Hytten ble valgt til å underskrive denne.

Dirigent Hans-Petter Villo loser årsmøtet igjennom sakslisten.

Sak nummer fire var å behandle klubbens fyldige årsberetning. For 2019 ble det avholdt 11 styremøter, og behandlet hele 182 saker. Mange av sakene hadde «fremtidskarakter», og det er antatt betydelige færre saker til behandling for driftsåret 2020. 2019 har vært et år med mye arbeid for å strukturere organisasjonen, og lage gode rutiner og oversiktlige arbeidsoppgaver.

Tønsberg friidrettsklubb har en sunn og god økonomi. Årsresultatet 2019 viser overskudd på 86.405 kroner. Største netto enkeltpost var bingoinntekter med drøye 140.000 kroner. Detaljregnskapet for Kristinaløpet viser at dette er klubbens største dugnadarrangement med 107.665 som resultat.

Årsberetningen inneholdt også fyldige rapporter fra klubbens ulike treningsgrupper; mellom- og langdistanse, gruppe 400-1500 meter, gruppe 14-16 år, gruppe 13 år, gruppe 12 år, gruppe 10-11 år, og gruppe 8-10 år.

Årsmøtet for 2019

Klubben arrangerte 20 stevner, og det ble kommentert gledelig utvikling i Nyttårsløpet hvor det stilte 330 løpere til start. På arrangørsiden ble det også avholdt kursing for å rekruttere flere dommere.

2019 var et svært godt idrettslig, aktivt år. I mesterskap ble det tatt flere medaljer av edelt valør, og Henrik Flåtnes var en medalje-«grossist», sammen med Jontan A. Vedvik. Henrik satte norsk juniorrekord i lengde med 7,63 meter. Klubben kom på en imponerende sjetteplass i den nasjonale Lagserien for klubber med 21.722 poeng. I Veteranserien tok herrene sin tolvte strake nasjonale seier, og kvinnene vant, og satte rekord med sine 14.122 poeng. Det ble satt en rekke rekorder i aldersbestemte klasser (11-18 år) for klubben, samt Vestfold friidrettskrets.

Ved utløpet av 2019 hadde klubben 230 medlemmer (mot 192 i 2018). Klubben sliter med å dekke behovet for lokaliteter, og spesielt for de yngste klassene. Klubben ekspanderer sterkt, og merker trykket hvor populært friidrett er blitt. Styret har tatt initiativ til å be om å gjøre et forprosjekt for å bygge en flerbrukshall på Greveskogen.

Sak fem på årsmøtet var behandling av klubbens årsregnskap for driftsåret 2019. Sum driftsinntekter var 1.135.608 kroner. I tillegg kom finansposter på 23.676. Sum driftskostnader var 1.072.878. Dette ga et årsresultat på 86.406 kroner. Klubben har gjennom mange år opparbeidet seg betydelig eiendeler, og har liten gjeld. Revisorer Jan Olav Hay og Ole Hagen avla revisjonsrapport, som ble godkjent. Jan Olav kommenterte at regnskapet besto av nesten 750 bilag. Han anbefalte derfor årsmøte å ha halvårsregnskap, og dette fikk oppslutning.

Sak seks var behandling av innkomne forslag. Det var ingen forslag fra medlemmene, men styret hadde to. Det ene gjaldt presisering/tillegg til statuttene for æresmedlemmer. Styrets forslag ble godkjent.

Den andre saken gjaldt idé om å bygge flerbrukshall på Greveskogen.

Mulig plassering av flerbrukshall tilrettelagt for friidrett på Greveskogen idrettspark

Styret fikk oppslutning om å sette i gang et (kostnadsfritt) forprosjekt. Hans-Petter antydet en byggekostnad i området 24-28 millioner, hvorav man kan få dekket cirka 7 millioner fra tippemidler og cirka 7 millioner i momskompensasjon. Visjonen er at Tønsberg friidrettsklubb står som eier av bygget. Målet med forprosjektet er senere å presentere en mer konkret mulighetsstudie, som et ekstraordinært/ordinært årsmøte kan beslutte om klubbens skal gå for et slikt prosjekt.

En mulighet er at Tønsberg friidrettsklubb disponerer flerbrukshallen 24 timer/uke. Andre leietakere av hallen kan være kampsporter, vollyball etc, samt utleie av treningslokale (styrke/kondisjon etc)

Sak syv var behandling av medlemskontingenter. Satsene for 2020 ble vedtatt slik: 750 kroner (uforandret), og innmelding etter 1. august er 1/2 medlemskontingent (375 kroner). Familiekontingenten blir 850 kroner for 2020. Passive medlemmer skal betale 350 kroner. Nytt av året blir at begrepet treningsavgift erstattes med begrepet aktivitetsavgift. Denne avgiften omfatter alle brukere av klubbens fasiliteter, eller deltar på stevner. Det ble vedtatt aktivitetsavgift slik: 6-9 år: 600 kroner, 10-12 år: 800 kroner, 13-14 år: 1000 kroner, 15-34 år: 1500 kroner, og 35+ år: 600 kroner. Det vil være reduserte satser (1/2-årssats) etter 1. august og 1/4 årssats etter 1. oktober. Klubben engasjerte i 2019 elleve trenere, og det antas at denne staben må styrkes i 2020 grunnet økt aktivitet. Klubben skal styrke og gi kompetanseheving ved å videreutdanne klubbens egne trenere, samt å knyte kontakter med trenere utenfor klubben. Styret er godt i gang med dette arbeidet.

Sak åtte var å behandle styrets forslag til budsjett for 2020. Styrets forslag ble godkjent med noen justeringer på kostnadssiden. Klubbens har fått betydelig redusert forsikringsutgift for klubbhuset, og dette ble overført til flyreiser/hotellovernattinger. Budsjettet viser driftsinntekter på 1.185.000 kroner, samt finansposter på 40.000 kroner. Bingoinntekter er klubbens største netto budsjett inntektspost for 2020 med 140.000 kroner. Tom Werner Olsen opplyste om at det var kommet signaler om at klubben kan være i fare for å miste dette for 2020, og at dette skal undersøkes. Budsjettet viser en kostnadsside på 1.192.000, og derav et budsjettmessig årsresultat på +33.000 kroner (forutsett bingoinntekter).

Valgkomiteens leder; Gina Flåtnes, presenterte komiteens innstilling til nye styremedlemmer. Og, komiteens innstilling ble godkjent av årsmøtet. Klubbens styre for 2020 består dermed av: Styreleder Hans-Petter Villo (var ikke på valg/ett år igjen), nestleder Tom Werner Olsen (ny; valgt for to år), styremedlemmer Grete Rivenes, Dag Olav Høgvold, Vegard Kjøl, Nina Skovly. Varamedlem ble Jan Halvard Foss.

Årsmøtet valgte Jan Olav Hay og Ole Hagen som klubbens revisorer.  Årsmøtet valgte tre medlemmer til valgkomiteen; blant annet Gina Flåtnes og Heidi Berntsen.

Siste sak på årsmøtet var utdeling av blomster; blant annet til avtroppende nestleder Iver Hytten og styremedlem Brynhild F. Petterson.

Blomster til avtroppende nestleder Iver Hytten og styremedlem Brynhild F. Petterson

Tønsberg friidrettsklubb vil 2020 jobbe for å begrense frafallet i ungdomsklassene. Et tiltak er å forsterke miljøet og knytte sterkere bånd. Dette vil skje ved å gi 14-17 åringene muligheter til å delta på samlinger regionalt, nasjonalt og kanskje internasjonalt.

Klubben skal 2020 arrangere kretsmesterskap i terrengløp. Kristinalekene, som tradisjonelt har vært arrangert mai/juni, flyttes til 15. august. Det skal også arrangeres idrettsleker.

Styreleder Hans-Petter sa at han/styret går inn i et nytt friidrettsår med optimistiske briller, og ser fremover til en ny, aktiv og spennende sesong. Klubben skal arbeide for å ha et inkluderende og godt treningsmiljø. Det skal være rom for gode prestasjoner til inspirasjon for utøvere og til glede for alle klubbens medlemmer og familier.

Det er stengt for kommentarer.