Retningslinjer for økonomisk støtte til stevner og trening for 2019

NB: Nedenforstående retningslinjer vil bli gjennomgått av klubbens styre våren 2019.

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL UTØVERE I FORBINDELSE MED STEVNER OG TRENING.

Vedtatt på styremøte 10.10.2017 og som trer i kraft fra 01.01.2018 og gjelder for mesterskap som arrangeres i løpet av 2019.

 

STEVNER

 

  1. Kretsstevner/nasjonale stevner/stevner i utlandet. TFIK dekker startkontingent. Unntaket er veteranstevner i utlandet, der må utøver selv betale startkontingent. Det gis ikke kompensasjon for utgifter til reise og opphold.
  2. NM senior innendørs. Det gis  kompensasjon for utgifter til reise/opphold dersom kvalifiseringkrav til hovedNM utendørs i tilsvarende/nærliggende øvelse er innfridd*. Egenandel. Se forpliktelser.
  3. UM innendørs. Trenere vil innstille aktuelle utøvere til deltagelse med økonomisk støtte. Egenandel. Se forpliktelser.
  4. NM terrengløp kort. Det gis utgiftskompensasjon for opphold* og reise inntil kr 1000/2500. Se forpliktelser.
  5. NM kappgang utenfor bane. Det gis utgiftskompensasjon for reise/opphold* inntil kr 2500. Se forpliktelser
  6. NM junior. Det gis utgiftskompensasjon for reise/opphold. Se forpliktelser.
  7. Hovedmesterskapet. Det gis utgiftskompensasjon for reise/opphold*. Egenandel. Se forpliktelser.
  8. UM utendørs. Det gis utgiftskompensasjon for reise/opphold*. Egenandel. Se forpliktelser.
  9. NM terrengløp lang. Det gis utgiftskompensasjon for reise/opphold* inntil kr 1000/2500. Se forpliktelser. 

 

*Det gis ikke diettpenger.

 

AKTIVITETER I REGI AV NFIFs LANDSLAG (REKRUTT OG SENIOR).

Deltagelse i stevner og treningssamlinger i regi av Norges Friidrettsforbunds rekruttlandslag/seniorlandslag nasjonalt og internasjonalt:

Klubben dekker alle egenandeler knyttet til deltagelse.

 

TRENINGSLEIR/SAMLINGER UTENOM LANDSLAG.

 

Utøvere kan søke om støtte til treningssamlinger utenfor NFIFs regi på individuelt grunnlag. Styret gjør da en skjønnsbasert vurdering av søknader som innsendes. Det legges vekt på at treningssamlingen gir et treningsmessig utbytte som normalt vil være bedre enn ordinær trening i klubbregi. Det vil eksempelvis legges vekt på klimamessige behov, høy kvalitet på trenere/ felles samlinger for grener/øvelser med utøvere fra flere klubber. Maks. beløp for støtte kr 5000. Det kan kun søkes om slik støtte én gang årlig. Utøvere må ha representert TFIK i konkurranser med resultater på høyt nasjonalt nivå for å få søknad vurdert.

 

ANDRE UTGIFTER.

Det gis ikke kompensasjon for reiser/kjøregodtgjørelse knyttet til ordinær trening i egen klubb, krets eller øvrige treninger. Det gis ikke kompensasjon for slitasje på treningsutstyr, sko, tøy.

Utøvere tilknyttet landslag i NFIFs regi kan søke om inntil kr 5000 kr for støtte i forbindelse med behov for ekstra trenerstøtte  / utviklingsaktiviteter.

 

 TRENINGSAVGIFT.

Dersom forelder stiller som foreldretrener eller bidrar aktivt til klubbens drift som medlem i styret vil det ikke innkreves treningsavgift for utøver (ne) til klubben.

 

 FORPLIKTELSER.

Utøvere må stille i godkjent klubbtøy i alle stevner unntatt landslagsstevner. Dersom utøver eller utøvers foresatt stiller til dugnad i forbindelse med Kristinalekene og Kristinaløpet vil klubben dekke egenandeler i forbindelse med mesterskap. Det kreves egenandel på kr 1500 ved banemesterskap. Ved mesterskap utenfor bane/innendørsmesterskap gis støtte på inntil kr 2500 ved oppfylte forpliktelser, for øvrig støtte på inntil kr 1000.

Dersom utøver av annen grunn enn akutt sykdom/skade uteblir fra stevner/mesterskap det er søkt kompensasjon for faller klubbens utgiftskompensasjon bort (startkontingent/reise).

 

ALLE SØKNADER MÅ SENDES INN PÅ FORHÅND TIL STYRET. MAIL tfik@tfik.no.  Hensikten/aktivitet må beskrives. For søknader om støtte til treningsleir må det gis informasjon om tid, sted, trener, gruppesammensetning og andre viktige/nødvendige opplysninger som anses relevant for søknadsvurderingen.

 


Legg igjen en kommentar