Retningslinjer for økonomisk støtte til stevner og trening

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL UTØVERE I FORBINDELSE MED STEVNER OG TRENING.

Vedtatt på styremøte 13.02.2024 med umiddelbar ikrafttredelse. Gjelder for 2024.

STARTKONTINGENTER VED STEVNER

TFIK dekker ordinær startkontingent for alle nasjonale stevner og stevner i utlandet uten at det kreves søknad om dette. Det gis ikke kompenasjon for utgifter til reise og opphold utover det som fremgår nedenfor.

TFIK dekker ikke startkontingent for deltakelse i veteranstevner i utlandet, utøver må selv dekke dette. Det gis heller ikke kompensasjon for utgifter til reise og opphold.

Etteranmeldinger dekkes ikke av klubben. Utøver må dekke eventuelle etteranmeldinger selv. Etteranmeldinger skal skje via Iver Hytten (tlf. 48060290). Utøver må vippse startkontingenten til 689042 (Tønsberg Friidrettsklubb – Stevne startkontingent) ved bekreftelse om påmelding fra Iver. Påmelding skjer etter betaling.

Dersom utøver av annen grunn enn akutt sykdom/skade uteblir fra stevner/mesterskap faller klubbens utgiftskompensasjon bort (startkontingent/reise/opphold). Akutt skade/sykdom må straks meldes til tfik@tfik.no. Ved manglende melding må utgiftene dekkes av utøveren.

MESTERSKAP

Klubben dekker rimelige utgifter til treneres reise og opphold. Hvilke trenere som skal reise på de ulike stevnene avklares med trenerkomitéen og oppmenn.

For utøvere dekkes i 2024 følgende:

Mesterskap

Hotell

Reisestipend

NM senior utendørs (Hovedmesterskapet) – Sandnes

Dekkes

1.500

NM senior innendørs  – Steinkjer

Dekkes

1.000

NM junior – Bodø

Dekkes

1.000

UM utendørs – Oslo

500

UM innendørs – Sandnes

Dekkes

500

NM/UM mangekamp innendørs* – Bærum

500

NM/UM mangekamp utendørs* – Fana

Dekkes

1500 (NM)/500 (UM)

NM terrengløp kort løype* – Oslo

500

NM terrengløp lang løype* – Oslo

500

Klubben bestiller og dekker overnatting for utøvere som innen fristen har meldt at de skal delta og har behov for opphold. Oppmann sørger for hotellreservasjon, fortrinnsvis på utøverhotell i 3- eller 4-manns rom. Diettkostnader dekkes ikke.

*Utøvere må selv koordinere og bestille overnatting sammen, fortrinnsvis i 3- eller 4-manns rom.

Deltakende utøvere gis reisestipend slik det fremgår over. Utøvere må selv sende inn kontonummer til tfik@tfik.no innen to uker etter deltakelse for utbetaling.

Dersom utøver eller utøvers foresatt ikke stiller til dugnad i forbindelse med Kristinalekene 25. mai 2024 og Kristinaløpet 22. juni 2024 reduseres klubbens støtte med 1.500 kroner.  

AKTIVITETER I REGI AV NFIFs LANDSLAG (REKRUTT OG SENIOR)

Klubben dekker alle egenandeler for utøvere ved deltagelse i stevner og treningssamlinger i regi av Norges Friidrettsforbunds rekruttlandslag/seniorlandslag nasjonalt og internasjonalt.  

EKSTERN TRENERSTØTTE OG TRENINGSLEIR/TRENINGSAMLINGER UTENOM LANDSLAGETS REGI

Landslagsutøvere kan søke om ekstern trenerstøtte samt støtte til treningssamlinger utenfor NFIFs regi på individuelt grunnlag. Søknaden må sendes inn minst en måned i forkant per e-post på tfik@tfik.no. Innkomne søknader behandles av styret på første styremøte etter mottakelsen, eller på mail dersom det det ikke er berammet styremøte. Kun styret kan innvilge søknader om økonomisk støtte.

Styret gjør en skjønnsbasert vurdering av søknader som innsendes. Søknaden må inneholde tilstrekkelig informasjon til at styret kan vurdere at vilkårene for støtte er oppfylt, herunder dokumentasjon på forventede kostnader og informasjon om tid, sted, trener, gruppesammensetning og andre relevante opplysninger.

Det legges vekt på at tiltaket gir et treningsmessig utbytte som normalt vil være bedre enn ordinær trening i klubbregi. Det vil eksempelvis legges vekt på klimamessige behov, høy kvalitet på trenere, felles samlinger for grener/øvelser med utøvere fra flere klubber etc.

Maks. beløp for støtte er totalt kr 10.000 per utøver.

ANDRE UTGIFTER

Det gis ikke kompensasjon for reiser/kjøregodtgjørelse knyttet til ordinær trening i egen klubb, krets eller øvrige treninger. Det gis ikke kompensasjon for slitasje på treningsutstyr, sko, tøy etc.

Trenere gis inntil 4.000 kroner i året i kompensasjon for kjøring til treninger og stevner (á 2 kroner per km).

AKTIVITETSAVGIFT

Dersom forelder stiller som foreldretrener eller bidrar aktivt til klubbens drift som medlem i styret vil det ikke innkreves aktivitetsavgift for utøver(ne) til klubben.

STØTTE TIL UTØVERE I FAMILIER MED LAV INNTEKT

Styret kan på bakgrunn av søknad skjønnsmessig beslutte økonomisk støtte til utøvere fra familier med lav inntekt. Slik støtte kan eksempelvis gis til dekning av treningsavgift/aktivitetsavgift, deltakelse i stevne og nødvendig treningsutstyr/tøy. Kostnadene må dokumenteres.

Tønsberg friidrettsklubb er medlem av Friskus Tønsberg og har opprettet Fritidskonto der. Fritidskonto gir barn og unge mellom 6 og 18 år i familier med utfordrende økonomi støtte til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, blant annet ved å dekke medlemskontingent og aktivitetsavgift. Les mer om ordningen på https://tonsberg.friskus.com/info.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Legg igjen en kommentar