Retningslinjer for økonomisk støtte til stevner og trening

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL UTØVERE I FORBINDELSE MED STEVNER OG TRENING.

Vedtatt på styremøte 22.12.2022 med umiddelbar ikrafttredelse. Gjelder inntil nye retningslinjer vedtas.

GENERELT

Alle søknader om økonomisk støtte må sendes inn til styret per e-post på tfik@tfik.no. Innkomne søknader behandles av styret på første styremøte etter mottakelsen, eller på mail dersom det det ikke er berammet styremøte. Kun styret kan innvilge søknader om økonomisk støtte.

Søknaden må inneholde tilstrekkelig informasjon til at styret kan vurdere at vilkårene for støtte er oppfylt, herunder dokumentasjon på forventede kostnader. Utøvere må stille i godkjent klubbtøy for å motta økonomisk støtte.

TFIK dekker ordinær startkontingent for kretsstevner, nasjonale stevner og stevner i utlandet uten at det kreves søknad om dette. Det gis ikke kompenasjon for utgifter til reise og opphold utover det som fremgår nedenfor. Etteranmeldinger dekkes ikke av klubben. Utøver må dekke eventuelle etteranmeldinger selv. Etteranmeldinger skal skje via Iver Hytten (tlf. 48060290). Utøver må vippse startkontingenten til 689042 (Tønsberg Friidrettsklubb – Stevne startkontingent) ved bekreftelse om påmelding fra Iver. Påmelding skjer etter betaling.

TFIK dekker ikke startkontingent for deltakelse i veteranstevner i utlandet, utøver må selv dekke dette. Det gis heller ikke kompensasjon for utgifter til reise og opphold.

Dersom utøver av annen grunn enn akutt sykdom/skade uteblir fra stevner/mesterskap faller klubbens utgiftskompensasjon bort (startkontingent/reise/opphold). Akutt skade/sykdom må straks meldes til tfik@tfik.no. Ved manglende melding må utgiftene dekkes av utøveren.

Dersom utøver eller utøvers foresatt ikke stiller til dugnad i forbindelse med Kristinalekene og Kristinaløpet vil klubben kreve en egenandel på kr 1500 ved støtte til stevner.

STEVNER

1. NM senior utendørs (Hovedmesterskapet)

 Klubben dekker opphold i 3- eller 4-manns rom, fortrinnsvis på utøverhotell. Oppmann sørger for hotellreservasjon. Diettkostnader dekkes ikke. Klubben dekker allikevel dokumenterte kostnader på inntil kr 250 per utøver dersom det avholdes en felles middag for alle utøvere i løpet av mesterskapet.

Oppmann skal på forhånd avklare med styret hvilke trenere som skal få dekket reisekostnader. Det gis kompensasjon for dokumenterte og rimelige utgifter til reise og opphold i dobbeltrom for trener. Ved behov kan det søkes styret på forhånd om dekning for annet reisefølge. Diettkostnader dekkes ikke.

2. NM senior innendørs

Klubben dekker opphold i 3- eller 4-manns rom, fortrinnsvis på utøverhotell dersom utøvere har innfridd kvalifiseringkrav til hovedNM utendørs i tilsvarende/nærliggende øvelse. Oppmann sørger for hotellreservasjon. Diettkostnader dekkes ikke. Klubben dekker allikevel dokumenterte kostnader på inntil kr 250 per utøver dersom det avholdes en felles middag for alle utøvere i løpet av mesterskapet.

Oppmann skal på forhånd avklare med styret hvilke trenere som skal få dekket reisekostnader. Det gis kompensasjon for dokumenterte og rimelige utgifter til reise og opphold i dobbeltrom for trener. Ved behov kan det søkes styret på forhånd om dekning for annet reisefølge. Diettkostnader dekkes ikke.

3. NM junior

Klubben dekker opphold i 3- eller 4-manns rom, fortrinnsvis på utøverhotell. Oppmann sørger for hotellreservasjon. Diettkostnader dekkes ikke. Klubben dekker allikevel dokumenterte kostnader på inntil kr 250 per utøver dersom det avholdes en felles middag for alle utøvere i løpet av mesterskapet.

Oppmann skal på forhånd avklare med styret hvilke trenere som skal få dekket reisekostnader. Det gis kompensasjon for dokumenterte og rimelige utgifter til reise og opphold i dobbeltrom for trener. Ved behov kan det søkes styret på forhånd om dekning for annet reisefølge. Diettkostnader dekkes ikke.

4. UM utendørs

Klubben dekker opphold i 3- eller 4-manns rom, fortrinnsvis på utøverhotell. Oppmann sørger for hotellreservasjon. Diettkostnader dekkes ikke. Klubben dekker allikevel dokumenterte kostnader på inntil kr 250 per utøver dersom det avholdes en felles middag for alle utøvere i løpet av mesterskapet.

Oppmann skal på forhånd avklare med styret hvilke trenere som skal få dekket reisekostnader. Det gis kompensasjon for dokumenterte og rimelige utgifter til reise og opphold i dobbeltrom for trener. Ved behov kan det søkes styret på forhånd om dekning for annet reisefølge. Diettkostnader dekkes ikke.

5. NM mangekamp

Klubben dekker opphold i 3- eller 4-manns rom, fortrinnsvis på utøverhotell. Oppmann sørger for hotellreservasjon. Diettkostnader dekkes ikke. Klubben dekker allikevel dokumenterte kostnader på inntil kr 250 per utøver dersom det avholdes en felles middag for alle utøvere i løpet av mesterskapet.

Oppmann skal på forhånd avklare med styret hvilke trenere som skal få dekket reisekostnader. Det gis kompensasjon for dokumenterte og rimelige utgifter til reise og opphold i dobbeltrom for trener. Ved behov kan det søkes styret på forhånd om dekning for annet reisefølge. Diettkostnader dekkes ikke.

6. NM terrengløp – kort og lang

Klubben dekker opphold i 3- eller 4-manns rom, fortrinnsvis på utøverhotell. Ved kun en deltaker, dekkes inntil kr 500 per natt. Oppmann sørger for hotellreservasjon.  Diettkostnader dekkes ikke.   

 

AKTIVITETER I REGI AV NFIFs LANDSLAG (REKRUTT OG SENIOR)

Klubben dekker alle egenandeler for utøvere ved deltagelse i stevner og treningssamlinger i regi av Norges Friidrettsforbunds rekruttlandslag/seniorlandslag nasjonalt og internasjonalt.  

TRENINGSLEIR/TRENINGSAMLINGER UTENOM LANDSLAG

Utøvere kan søke om støtte til treningssamlinger utenfor NFIFs regi på individuelt grunnlag. Søknaden må sendes inn minst en måned i forkant. Styret gjør da en skjønnsbasert vurdering av søknader som innsendes. Søknaden må inneholde informasjon om tid, sted, trener, gruppesammensetning og andre viktige/nødvendige opplysninger som anses relevant for søknadsvurderingen.

Det legges vekt på at treningssamlingen gir et treningsmessig utbytte som normalt vil være bedre enn ordinær trening i klubbregi. Det vil eksempelvis legges vekt på klimamessige behov, høy kvalitet på trenere, felles samlinger for grener/øvelser med utøvere fra flere klubber etc.

Maks. beløp for støtte er kr 5000. Det kan kun søkes om slik støtte én gang årlig. Utøvere må ha representert TFIK i konkurranser med resultater på høyt nasjonalt nivå for å få søknad vurdert.

Dersom flere deltakere fra samme treningsgruppe skal delta på samme treningsleir, bes det om at oppmann/trener sender felles søknad for deltakerne. Hver deltaker må gi en full oversikt over sine kostnader.

ANDRE UTGIFTER

Det gis ikke kompensasjon for reiser/kjøregodtgjørelse knyttet til ordinær trening i egen klubb, krets eller øvrige treninger. Det gis ikke kompensasjon for slitasje på treningsutstyr, sko, tøy etc.

Trenere får en overtrekksdress og t-skjorte fra klubben ved oppstart av trenergjerningen. Barn av trenere eller styremedlemmer får ikke klubbklær.

Utøvere tilknyttet landslag i NFIFs regi kan søke om inntil kr 5000 kr for støtte i forbindelse med behov for ekstra trenerstøtte eller utviklingsaktiviteter.

AKTIVITETSAVGIFT

Dersom forelder stiller som foreldretrener eller bidrar aktivt til klubbens drift som medlem i styret vil det ikke innkreves aktivitetsavgift for utøver(ne) til klubben.

STØTTE TIL UTØVERE I FAMILIER MED LAV INNTEKT

Styret kan på bakgrunn av søknad skjønnsmessig beslutte økonomisk støtte til utøvere fra familier med lav inntekt. Slik støtte kan eksempelvis gis til dekning av treningsavgift/aktivitetsavgift, deltakelse i stevne og nødvendig treningsutstyr/tøy. Kostnadene må dokumenteres.

Tønsberg friidrettsklubb er medlem av Friskus Tønsberg og har opprettet Fritidskonto der. Fritidskonto gir barn og unge mellom 6 og 18 år i familier med utfordrende økonomi støtte til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, blant annet ved å dekke medlemskontingent og aktivitetsavgift. Les mer om ordningen på https://tonsberg.friskus.com/info.


Legg igjen en kommentar