Retningslinjer for økonomisk støtte til stevner og trening

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL UTØVERE I FORBINDELSE MED STEVNER OG TRENING.

Vedtatt på styremøte 28.06.2022 med umiddelbar ikrafttredelse. Gjelder inntil nye retningslinjer vedtas.

GENERELT

Alle søknader om økonomisk støtte må sendes inn til styret per e-post på tfik@tfik.no. Innkomne søknader behandles av styret på første styremøte etter mottakelsen, eller på mail dersom det det ikke er berammet styremøte. Kun styret kan innvilge søknader om økonomisk støtte.

Søknaden må inneholde tilstrekkelig informasjon til at styret kan vurdere at vilkårene for støtte er oppfylt, herunder dokumentasjon på forventede kostnader. Utøvere må stille i godkjent klubbtøy for å motta økonomisk støtte.

TFIK dekker startkontigent for kretsstevner, nasjonale stevner og stevner i utlandet uten at det kreves søknad om dette. Det gis ikke kompenasjon for utgifter til reise og opphold utover det som fremgår nedenfor.

TFIK dekker ikke startkontigent for deltakelse i veteranstevner i utlandet, utøver må selv dekke dette. Det gis heller ikke kompensasjon for utgifter til reise og opphold.

Dersom utøver av annen grunn enn akutt sykdom/skade uteblir fra stevner/mesterskap det er søkt kompensasjon for faller klubbens utgiftskompensasjon bort (startkontingent/reise/opphold).

Dersom utøver eller utøvers foresatt ikke stiller til dugnad i forbindelse med Kristinalekene og Kristinaløpet vil klubben kreve en egenandel på kr 1500 ved støtte til stevner.

Kostnader til reise og opphold skal holdes rimelige og så gunstig som mulig for klubben innenfor angitt maksgrense. Dersom utgiftene overstiger maksgrensen, må man søke om dispensasjon.

Dersom flere deltakere fra samme treningsgruppe skal delta på samme stevne/treningsleir, bes det om at oppmann/trener sender felles søknad for deltakerne. Hver deltaker må gi en full oversikt over sine kostnader, også dersom utlegget er gjort av andre.

STEVNER

1. NM senior utendørs (Hovedmesterskapet)

Det gis kompensasjon for dokumenterte utgifter til reise og opphold for utøvere med inntil kr 5000. Diettkostnader dekkes ikke. Klubben dekker allikevel dokumenterte kostnader på inntil kr 250 per utøver dersom det avholdes en felles middag for alle utøvere i løpet av mesterskapet.

Det gis videre kompensasjon for dokumenterte utgifter til reise og opphold for trener. Ved behov kan det søkes styret på forhånd om dekning for annet reisefølge. Diettkostnader dekkes ikke.

2. NM senior innendørs

Det gis kompensasjon for dokumenterte utgifter til reise og opphold med inntil kr 2500 dersom utøvere har innfridd kvalifiseringkrav til hovedNM utendørs i tilsvarende/nærliggende øvelse. Diettkostnader dekkes ikke. Klubben dekker allikevel dokumenterte kostnader på inntil kr 250 per utøver dersom det avholdes en felles middag for alle utøvere i løpet av mesterskapet.

Det gis videre kompensasjon for dokumenterte utgifter til reise og opphold for trener. Ved behov kan det søkes styret på forhånd om dekning for annet reisefølge. Diettkostnader dekkes ikke.

3. NM junior

Det gis kompensasjon for dokumenterte utgifter til reise og opphold med inntil kr 5000. Diettkostnader dekkes ikke. Klubben dekker allikevel dokumenterte kostnader på inntil kr 250 per utøver dersom det avholdes en felles middag for alle utøvere i løpet av mesterskapet.

Det gis videre kompensasjon for dokumenterte utgifter til reise og opphold for trener. Ved behov kan det søkes styret på forhånd om dekning for annet reisefølge. Diettkostnader dekkes ikke.

4. UM utendørs

Det gis kompensasjon for dokumenterte utgifter til reise og opphold med inntil kr 5000. Diettkostnader dekkes ikke. Klubben dekker allikevel dokumenterte kostnader på inntil kr 250 per utøver dersom det avholdes en felles middag for alle utøvere i løpet av mesterskapet.

Det gis videre kompensasjon for dokumenterte utgifter til reise og opphold for trener. Ved behov kan det søkes styret på forhånd om dekning for annet reisefølge. Diettkostnader dekkes ikke.

5. UM innendørs

Trenere skal innstille aktuelle utøvere til deltagelse med økonomisk støtte. Det gis kompensasjon for dokumenterte utgifter til reise og opphold med inntil kr 2500. Diettkostnader dekkes ikke.

Det gis videre kompensasjon for dokumenterte utgifter til reise og opphold for trener. Ved behov kan det søkes styret på forhånd om dekning for annet reisefølge. Diettkostnader dekkes ikke.

6. NM terrengløp – kort og lang

Det gis kompensasjon for dokumenterte utgifter til reise og opphold med inntil kr 2500. Diettkostnader dekkes ikke.

7. NM kappgang utenfor bane

Det gis kompensasjon for dokumenterte utgifter til reise og opphold med inntil kr 2500. Diettkostnader dekkes ikke.

AKTIVITETER I REGI AV NFIFs LANDSLAG (REKRUTT OG SENIOR)

Klubben dekker alle egenandeler for utøvere ved deltagelse i stevner og treningssamlinger i regi av Norges Friidrettsforbunds rekruttlandslag/seniorlandslag nasjonalt og internasjonalt.

TRENINGSLEIR/TRENINGSAMLINGER UTENOM LANDSLAG

Utøvere kan søke om støtte til treningssamlinger utenfor NFIFs regi på individuelt grunnlag. Søknaden må sendes inn minst en måned i forkant. Styret gjør da en skjønnsbasert vurdering av søknader som innsendes. Søknaden må inneholde informasjon om tid, sted, trener, gruppesammensetning og andre viktige/nødvendige opplysninger som anses relevant for søknadsvurderingen.

Det legges vekt på at treningssamlingen gir et treningsmessig utbytte som normalt vil være bedre enn ordinær trening i klubbregi. Det vil eksempelvis legges vekt på klimamessige behov, høy kvalitet på trenere, felles samlinger for grener/øvelser med utøvere fra flere klubber etc.

Maks. beløp for støtte er kr 5000. Det kan kun søkes om slik støtte én gang årlig. Utøvere må ha representert TFIK i konkurranser med resultater på høyt nasjonalt nivå for å få søknad vurdert.

ANDRE UTGIFTER

Det gis ikke kompensasjon for reiser/kjøregodtgjørelse knyttet til ordinær trening i egen klubb, krets eller øvrige treninger. Det gis ikke kompensasjon for slitasje på treningsutstyr, sko, tøy etc.

Utøvere tilknyttet landslag i NFIFs regi kan søke om inntil kr 5000 kr for støtte i forbindelse med behov for ekstra trenerstøtte eller utviklingsaktiviteter.

TRENINGSAVGIFT/AKTIVITETSAVGIFT

Dersom forelder stiller som foreldretrener eller bidrar aktivt til klubbens drift som medlem i styret vil det ikke innkreves treningsavgift/aktivitetsavgift for utøver(ne) til klubben.

STØTTE TIL UTØVERE I FAMILIER MED LAV INNTEKT

Styret kan på bakgrunn av søknad skjønnsmessig beslutte økonomisk støtte til utøvere fra familier med lav inntekt. Slik støtte kan eksempelvis gis til dekning av treningsavgift/aktivitetsavgift, deltakelse i stevne der støtten ikke er tilstrekkelig til fullt ut å dekke utgiftene til reise og opphold, og nødvendig treningsutstyr/tøy. Kostnadene må dokumenteres.


Legg igjen en kommentar