Historie

 

Tønsberg FIK ble stiftet 25.11.81. Foreningen er en direkte fortsettelse av Tønsberg Kameratene og Tønsberg Turns friidrettsgrupper som ble nedlagt samtidig. Nesten alle medlemmene i de to klubbene melde seg inn i den nye klubben. Både TK og TT representerte en tradisjon i norsk friidrett helt fra den spede begynnelse. Denne tradisjonen ble tatt med og videreført i den nye foreningen, en spesialforening for friidrett som ble startet med solide ressurser både på den administrative og på den aktive siden. En forening som hadde alle forutsetninger til å gjøre seg bemerket i norsk friidrett, hadde sett dagens lys.

Forhistorien var lang i det man allerede like etter krigen første gang snakket om å slå sammen friidrett i byen til en forening. Nye diskusjoner om sammenslutning foregikk også i 1955, 1970, 1973 og 1979. Men det lyktes ikke før Thorbjørn Hassum, Svein Hytten, og Bredo Morgenstierne fra TK samt Rolf Ivar Krohn, Odd Bergh og Kjell Stordalen fra TT gjennom 8 møter hadde forhandlet og lagt grunnlaget for det nye samspillet i høsten 1981. Dette var det 5. forsøket som ble vellykket.

Strategi ble lagt, organisering ble foreslått, det hele ble planlagt til siste detalj. Resultatet ble vellykket. Gjennom klubbens levetid har vi gjort oss bemerket både på barne, ungdoms og seniornivå i større grad enn man kan forvente av en «distriktsklubb». Når det gjelder arrangementer har vi heller ikke ligget på latsiden. NM, internasjonale stevner, nasjonale stevner og kretsstevner har gjort oss bemerket mer en bare lokalt.

TFIK har gjort en innsats og medvirket både på kretsplan og på landsplan i de årene vi har eksistert. Thorbjørn Hassum, Svein Hytten, Bente Stordalen og Kåre Hansen har vært fremtredende på kretsplan, Ebba Lund Hansen og Odd Bergh på landsplan.

Det første året ble det regnet ut at det gikk med ca. 8000 frivillige timer for å drive TFIK, dette betyr 4 årsverk, eller oversatt: frivillig arbeid for nærmere 1 million kroner.

Greveskogen idrettspark; Hvordan det hele startet v/Kjell Firing, Stiftelsen Tønsbergmessen

Våren 1985 pågikk det en het diskusjon i avisene mellom Tønsberg Friidrettsklubb og Tønsberg Turnforenings skøytegruppe om den fremtidige bruk av Tønsberg Stadion.

Det var sterke krefter i gang for å legge kunststoffdekke for friidrett på Stadion, og Tønsberg kulturstyre foreslo i mai 1985 overfor Tønsberg formannskap at det skulle avsettes kr. 50000,- til en forprosjekt for fast dekke på Stadion. Dette forårsaket sterke reaksjoner i skøytekretser med innlegg i avisene fra begge parter og med skriv til Tønsbergmessen.

Vi ble fra flere hold bedt om å gi uttrykk for vår mening om Stadions fremtidige bruk. Saken ble tatt opp i Messekomiteen, og etter et forslag fra Svein Wollert Nielsen sendte vi brev til formannskapene i Sem og Tønsberg.

Dette tilbudet forårsaket store oppslag i avisene, men ble godt mottatt av de stridende parter, for nå ville skøytefolket få beholde Stadion og friidretten ville få ny moderne bane.

Vårt skriv ble sendt til høring i mange kommunale instanser og den 15. september 1985 ble representanter for Tønsbergmessen innkalt il et møte i Sem rådhus, hvor teknisk sjef i Sem, Hans Kr. Thorbjørnsen ønsket svar på mange spørsmål, bl.a. hvem skal lede prosjektet ? – hvem skal være byggherre ? – hvem skal drive anlegget når det er ferdig ? o.s.v.

Det var nødvendig med en reguleringsplan for området som skulle ut til høring i alle mulige styrer og instanser. Reguleringsarkitekt Eivind Eilertsen gikk i gang med å lage en reguleringsplan hvor banen ble inntegnet.

Fra kommunalt hold ble det ansett som en fordel om Tønsbergmessen kunne være byggherre, og vi hadde ingen motforestillinger. Byggekomiteen besto av Svein Wollert Nilsen, formann, Kjell Firing, Leif Bülov Berntsen, og Rolf Svendsen. Odd Bergh fra friidrettsklubben ble tatt med som rådgiver, og parksjefene Pål O. Hansen og Per Halle fra h.h.v. Tønsberg og Sem kommuner, tiltrådte komiteen. Det første ordinære byggemøte ble holt den 4. desember 1986 og det siste den 12. oktober 1988.

Saken gikk omsider til de respektive kulturstyrer og formannskap, og ble tilslutt vedtatt i Sem og Tønsberg kommunestyrer, og planene kunne nå settes i gang.

Firmaet Christiansen & Roberg var med fra starten som våre rådgivere og konsulenter og frimaet Bjørn Strøm AS foretok de nødvendige grunnmålinger. Etter samtaler med friidrettsfolket fant vi snart ut at det å anlegge friidrettsbane med rødstubb som slitebelegg, var et forlatt stadium. Banen måtte ha fast kunststoffdekke, men da måtte vi også skaffe mer penger.

Firmaet J.K.S. Konsult i Oslo, som er ekspert på å legge friidrettsbaner, leverte 1. november 1986 tegninger og et omkostningsoverslag på 9 mill. kroner for et moderne friidrettsanlegg med kunststoffdekke, med gressfotballbane i midten og en grus treningsbane for fotball som også kan brukes som parkeringsplass.

Klubbhus

Klubbhus var ikke med i budsjettene til Greveskogen, men da vi ble tildelt E cup mangekamp i 1989 var det helt klart at noe måtte gjøres. Etter sterkt press fra klubben fikk vi gjennomslag for nødvendigheten av å bygge et sekretariats/materialbygg ved banen. Søknad ble sendt og kommunen stilte betingelser som vi aksepterte. Dette gjaldt bl.a. bruk, drift og vedlikehold av bygget. Saken ble behandlet i formannskapet 14.12.88. der rådmannens innstilling ble vedtatt med 15 mot 0 stemmer. Klubbhuset ble bygget vinteren 1988/89 helt for egen maskin, 1600 dugnadstimer måtte til for å bli ferdig. Verdien til bygget ble anslått til 750 000 kroner og Svein Wollert Nilsen er arkitekten bak klubbhuset.

Klubbhuset ble påbygget i 2005. Forlenget mot nord og 1 etg i høyden.

Noen historiske dokumenter om TFIK:


Legg igjen en kommentar