Sportslig plan TFIK 2022 – 2025

FLEST MULIG – BEST MULIG – LENGST MULIG

 Innholdsfortegnelse:

Visjon og formål

Verdigrunnlag, etikk og holdninger

Organisering

–        Administrativt

–        Grupper

–        Trenere

VISJON OG FORMÅL

Tønsberg friidrettsklubb har som mål å gi et tilbud til alle som vil drive med friidrett. Klubben skal legge til rette både for de som ønsker å drive med friidrett som aktivitet og de som på sikt ønsker å satse på friidrett for å nå et nasjonalt og internasjonalt nivå.

Mestring, inkludering, toleranse og deltakelse er sentralt. Uavhengig av individuelt nivå og ferdigheter skal klubben tilstrebe å skape gode sosiale og utviklende arenaer både personlig og sportslig. Vi tror at sterke sosiale grupper er nøkkelen til glede og trivsel med idretten og at dette bidrar til at barn og ungdom velger å fortsette med friidrett så lenge som mulig.

Mestring innebærer å utvikle en kultur hvor hver enkelt opplever tilhørighet og utvikling uavhengig av nivå. Personlig utvikling innebærer å gradvis utvikle forståelse og innsikt i hva friidrett er og hva som kreves om en ønsker å utvikle ferdighetene. Det innebærer også å utvikle forståelse av relasjonen utøver – trener, utøver-utøver og utøver – hjem/familie.

Klubbens virksomhet er i stor grad fundert på frivillighet som de fleste andre idrettsklubber. En forutsetning for å realisere klubbens formål er foreldres engasjement og involvering både sosialt og sportslig.

VERDIGRUNNLAG, ETIKK OG HOLDNINGER

Norsk Friidrett skal være preget av:

– Glede, helse, ærlighet og fellesskap

– Sunne holdninger

– Tillit og lojalitet

– Mestring, begeistring og grensesprengning

– Åpen og inkluderende – alle skal kunne føle seg ivaretatt uansett ambisjoner og nivå

– Ingen toleranse for bruk av doping

Norsk friidrett generelt har disse verdiene som grunnlag for å anskueliggjøre etisk refleksjon og holdninger. For Tønsberg Friidrettsklubb innebærer realisering av slike verdier kontinuerlig samhandling mellom utøvere, foreldre og trenere.

ORGANISERING

Organisering av klubbens aktiviteter er kontinuerlig gjenstand for vurdering og eventuelt justering. Interessen for bestemte idretter er generelt vanskelig å forutsi og ofte ledsages interessen av ulike nasjonale forbilder eller lokale ildsjeler. Gruppeinndeling, trenerbehov, bredde og topp vil av den grunn variere avhengig av lokale variasjoner.

Den sportslige inndelingen som presenteres nedenfor er valgt i en periode med stor interesse og behovet for rekruttering av tilstrekkelig antall frivillige/foreldre. Inndelingen er snarere sømløs enn statisk, som en skriftlig og billedlig fremstilling kan gi inntrykk av. Dette betyr at klubben og dens trenere/foreldre fortløpende vurderer sammenslåing ved lavt antall utøvere eller oppdeling ved høyt antall utøvere. Uansett hva som er behovet tilstrebes så mange treffpunkter blant utøverne som mulig på tvers av aldersgrupper – som for eksempel kan ivaretas ved felles oppvarming og avslutning av en treningsøkt, treningssamlinger og lignende. Det er også slik at hovedtrenerne (ref: de som har formell utdanning innen idrett og/eller kurs som aktivitetsledere/friidrettstrenere) benyttes uavhengig av gruppeinndeling – dette gjelder i særlig grad fra det året utøverne konkurrerer i 11-årsklassen. Dette er den samme grensen som benyttes for rangering av utøvere i konkurranser nasjonalt.

Administrativ.

Klubbens styre: Styreleder, nestleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.

Styret skal

        Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, organisasjonsplan, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben.

        Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter.

        Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad.

        Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett.

        Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

 

En kasserer. En nettansvarlig. (Flere bidragsytere)

Sportslig leder/utvalg:

        Det overordnede ansvaret for all sportslig aktivitet i klubbregi. Dette innebærer at sportslig leder/utvalg skal være informert om hovedtrekkene i de ulike gruppenes aktivitet samt foreta justering om treningsinnholdet for eksempel ikke er i tråd med barneidrettens bestemmelser.

        Tilrettelegge for at foreldretrenere og hovedtrenere får tilbud om opplæring, kurs og trenerutdannelse.

        Gjøre trenere kjent med klubbens sportslige plan og klubbens overordnete sportslige mål.

        Sørge for 2 årlige trenermøter for å planlegge og koordinere treningsaktivitet

Hovedtrenere:

        de som har formell utdanning innen idrett og/eller kurs som aktivitetsledere/friidrettstrenere. Deres ansvar er, i samarbeid med sportslig leder og øvrige trenere/foreldre i gruppen, å planlegge aldersadekvate aktiviteter/øvelser for utøverne. Hovedtrenerne rolle tydeliggjøres videre under redegjørelsen for organisering av treningsgrupper.

Trener/forelder:

        Disse er hovedtreners viktigste støttespiller i planlegging og gjennomføring av økter. Deres ansvar er å følge opp innholdet i treningen og bidra/veilede der det er behov. Det forventes videre at alle foreldre/trenere bidrar i planlegging med utgangspunkt i egne forutsetninger.

Utøverne:

        Det forventes at utøverne møter opp i god tid og er klar når treningen starter. Det forventes også generelt (variabelt med alder) at de følger opp og er oppmerksom på trenernes veiledning og instrukser.

Organisering, innhold samt målsetting for sportslige aktiviteter.

Aktiviteten inndeles i hht. Norsk Friidrettsforbund i tre kategorier;

Barneidrett – idrettsaktivitet for barn tom året de fyller 12. All aktivitet er basert på idrettens barnerettigheter der trening og fysisk aktivitet skal ta utgangspunkt i barnets behov. Fysisk aktivitet skal gi barnet mestringsopplevelser og idrettsglede. I tillegg skisserer barneidrettsreglene flere andre viktige grunnverdier, som trygghet, vennskap, påvirkning mm. Barns behov i denne alderen kan variere betydelig, og klubben bør tilstrebe å gi et adekvat treningstilbud som ikke nødvendigvis styres av kronologisk alder.

Ungdomsidrett. 13- 19 år. Klubben følger retningslinjer fra Norges Friidrettsforbund. Ungdom skal delta i planlegging av trening samt etter hvert aktivt formulere eget ambisjonsnivå og individuelle målsetninger. Treningstilbud vil gjenspeile utøverens behov utifra motivasjon, gjennomføringsevne og konkurransedeltagelse. 

Elite/-Satsningsaktivitet; Omfatter utøvere med ønske om å nå høyt nasjonalt og internasjonalt nivå fom det året de konkurrerer i 15-årsklassen. Det er en forutsetning at utøverne har som mål å delta i nasjonale mesterskap og eventuelt kvalifisere seg til internasjonale mesterskap.

 

Mål for organisering;

–        Utvikle og bevare gode, stabile sportslige og sosiale miljøer der utøvere føler tilhørighet og fellesskap.

–        Ivareta viktige kvalitetsprinsipper for trening; eksempelvis unngå unødvendig venting/køståing under gjennomføring av trening.

–         Tilrettelegge for god kontakt mellom trener og utøver.

–        Ivareta klubbens behov for å utnytte trenerressursene på best mulig måte.

Gruppeinndelinger skal altså ta hensyn både til utøvernes behov for oppfølgning og veiledning samt klubbens behov for å fordele trenerressurser.

Overordnet gruppeinndeling baseres i utgangspunktet på kullinndeling, der årskull både slås sammen i grupper eller splittes i nye grupper avhengig av gruppens utøversammensetning og størrelse.

Det vil si at det legges til rette for levedyktige sosiale treningsmiljø hvor prinsippet om å rykke opp når en blir eldre ikke følges. Treningsgruppene differensieres på tvers av alder/forutsetninger i de respektive treningsgruppene frem til fylte 15 år.

 Aldersinndelingen i det følgende er derfor kun retningsgivende for å gi en ryddig fremstilling av treningsinnhold/forventninger.

 Rekrutt

Rekruttgruppen(e) skal ha minimum en fellestrening i uken og består av de til enhver tid yngste aldersklassene – nedad til syv år og oppad til 10 år. Målsetningen er å utvikle og etablere levedyktige treningsgrupper som beholdes frem til en har fylt 15 år.

Treningen skal være friidrettsbasert og inneholde øvelsesspesifikke elementer i tillegg til generell idrettsskoletrening. Trening bør inneholde mange lekbaserte elementer.

Treneren (ev ne) skal være knyttet til friidrettsgruppen med en skriftlig avtale som beskriver oppgaver, mandat, og gjensidige forpliktelser, herunder godtgjøring for arbeidet.

Alle trenere skal være medlem av NIF, gjennom godkjent medlemskap i Tønsberg Friidrettsklubb.

Aktiviteten generelt følger skoleruten. Barna bør oppmuntres til å delta i friidrettsstevner tilpasset denne aldersgruppen.

Gruppen 11-12 år

Utøverne skal ha treningstilbud på opptil 3 (1-3) ganger i uken.

Treningen skal bygge på arbeidet som har vært gjennomført i rekruttgruppen. Hovedfokus på friidrettsøvelser, men tilpasset sesong og treningsfasciliteter. Treningen/øvelser skal fortsatt være lekbetonte og stimulere lysten til videre utvikling. Utøverne skal i tillegg gradvis introduseres for målrettet trening som er ment å bedre grunnleggende egenskaper som spenst, hurtighet, styrke, kondisjon og motorikk. Prinsippet om variasjon skal vektlegges.

Fagansvarlig og gruppeledere skal være knyttet til friidrettsgruppen med en skriftlig avtale som beskriver oppgaver, mandat, og gjensidige forpliktelser, herunder godtgjøring for arbeidet.

Alle trenere skal være medlem av NIF, gjennom støttemedlemskap i Tønsberg Friidrettsklubb.

Treningstilbudet bestemmes av trenerkapasitet. Klubben vil til enhver tid tilstrebe tilstrekkelig antall foreldretrenere, men ved trenermangel åpnes det for at noen grupper har færre organiserte treninger enn andre grupper.

Alle utøverne i gruppen oppfordres til å delta på minst 4 konkurranser gjennom sesongen. Utøvere som ikke vil eller er motivert for å konkurrere eller følge den generelle progresjonen, skal ha tilbud om et tilpasset friidrettstilbud før utøveren, som drives av foreldretrenere. Jamfør visjonen om mulighet for et tilpasset tilbud i forhold til ferdigheter og ambisjoner.

Treningstilbudet skal generelt følge skoleruten, men det KAN tilbys treninger utover dette ved skolefri.

Gruppe 13-14 år

Utøverne skal ha treningstilbud på opptil tre gruppetreninger.

Treningen skal videreutvikle utøverens ferdigheter og bygge på «den røde tråden» fra 11-12 års alderen.

Aktiviteten skal være øvelsesspesifikk.  Det skal fortsatt være stort fokus på allsidighet, variasjon og mestring. Treningsinnholdet skal ivareta utøverens ønske om idrettslig fremgang samt utvikling av grunnleggende fysiske egenskaper. Treningsplanlegging bør ta utgangspunkt i nasjonale anbefalinger/retningslinjer på de områder der dette er utarbeidet av Olympiatoppen.

Treneren bør også vurdere å gi tilpasset undervisning/introduksjon i grunnleggende treningsprinsipper for utvikling av kondisjon, hurtighet, styrke og spenst.

Fagansvarlig, gruppeledere og evt hjelpetrenere skal være knyttet til friidrettsgruppen med en skriftlig avtale som beskriver oppgaver, mandat, og gjensidige forpliktelser, herunder godtgjøring for arbeidet.

Alle trenere skal være medlem av NIF, gjennom støttemedlemskap i Tønsberg Friidrettsklubb.

Der det er naturlig grunnet årskullenes størrelse og utøversammensetning vil utøverne inndeles i mindre grupper. Gruppeinndeling bestemmes av trenerteamet. Hensikten med gruppeinndelingen er å skape gode utviklingsmiljøer, tilby individuelt tilpasset trening samt sikre klubben best mulig trenerutnyttelse. Trenerkapasitet avgjør treningstilbudet (antall treninger/uke samt varighet) for hver gruppe.

Ungdomsgruppe/Satsningsgruppe.

Treningen tilpasses individuelt til utøveren etter hvilke øvelser de har valgt i samråd med trenerteamet. Det anbefales å ta utgangspunkt i fysiske arbeidskrav definert av idrettens faginstanser. Det skal gjennomføres treningsplanlegging med årsplaner og periodeplaner. Utøveren skal motiveres til å gjennomføre og evaluere økter på egen hånd.

Det styres etter klare målsettinger individuelt og som klubb. Utøvere bør i samråd med trenere formulere delmål og hovedmål før sesongen der utviklingsmål anses minst like viktige som resultatmål.

Klubbens mål er til enhver tid størst mulig deltagelse i UM og jr. NM.

Utøverne skal motiveres og veiledes til å satse på de øvelsesgruppene hvor de har best forutsetninger for å nå sitt potensiale. Oppfølgningen bør også tilstrebe å forberede utøveren best mulig til et liv som toppidrettsutøver med fokus på psykologiske krav, psykisk og fysisk helse, ernæring, sosiale behov samt utdanning.

Fagansvarlig, gruppeledere og evt hjelpetrenere skal være knyttet til friidrettsgruppen med en skriftlig avtale som beskriver oppgaver, mandat, og gjensidige forpliktelser, herunder godtgjøring for arbeidet.

Alle trenere skal være medlem av NIF, gjennom støttemedlemskap i Tønsberg Friidrettsklubb. Krav og forventninger skal klargjøres mellom klubb, trenere og utøvere og prioriteringene gjøres på bakgrunn av dette.

Treningen følger kalenderåret og terminlisten.

Dersom det er naturlig utifra gruppens utøversammensetning og størrelse, vil det gjøres en inndeling i utviklingsgruppe og satsningsgruppe. Antall treninger som tilbys gruppene vil derav også kunne variere, i hht. tidligere nevnte hovedprinsipper for organisering.

Elitegruppe / seniorutøvere –

Friidrettsgruppen skal ha eliteutøvere som tar medaljer i norske mesterskap på seniornivå.

Gruppen skal i planperioden ha inntil 5 utøvere på dette nivået ut i fra økonomiske rammebetingelser. Det skal inngås årlige avtaler ut fra oppnådde resultater foregående sesong eller forventet utvikling etter individuell vurdering. Det skal utarbeides avtaler for å legge treningsarbeidet best mulig til rette innen 1. november hvert år. Avtalene skal signeres utøver, personlig trener og styreleder.

Sportslig utvalg utarbeider forslag til avtale med sikte på å gi utøveren best mulig utviklingsmuligheter med utgangspunkt i hva klubben kan tilby av trenerkrefter og treningsfasiliteter. Om nødvendig søker klubben ekstern hjelp for å gi utøveren best mulige utviklingsmuligheter i forhold til omforente mål. For utøver som blir tatt ut i NFIF’s forbundsgrupper, utarbeides en særskilt plan/avtale mellom utøver, klubb og forbund.

Retningslinjer hovedtrenere

Tønsberg Friidrettsklubb er en middels stor klubb med utgangspunkt i antall utøvere. Trenerressurser er ofte en utfordring, og det er av den grunn avgjørende å utnytte potensialet i eksisterende trenerressurser på en god måte. Det er dessuten en viktig del av klubbens treningsfilosofi/pedagogikk; å beherske/utvikle kompetanse på ulike nivå for å ivareta ta den røde tråden fra barn til voksen utøver. Dette innebærer følgende;

  • Alle trenere med avtale må kunne ta økter uavhengig av utøvergruppe.
  • Trenere med kompetanse i spesifikke tekniske øvelser anvendes på tvers av gruppene.
  • Når en trener tar økter i grupper som de vanligvis ikke følger opp avtales innhold og formål med hovedtrener/trener.
  • Sportslig utvalg fordeler trenerressurser til de ulike gruppene.
  • Trenerressurser til utøvere på elitenivå avtales individuelt

 

Retningslinjer for utøvere som satser.

Trener/utøver relasjonen er en forutsetning for realisering av idrettslig potensial. Når utøverne når ungdomsgruppen er det utover det som er beskrevet forventninger om at utøveren i stadig større grad selvstendiggjøres. Dette innebærer at utøveren skal kunne gjennomføre ulike økter av høy kvalitet uten å til enhver tid ha en trener som er til stede. Et godt samspill mellom ressursøkter med hovedtrener, egentrening og eventuell trening i regi av toppidrettsgymnas må tilpasses og avklares.